Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Cross Avenue

 

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw overeenkomst met Cross Avenue en elk gebruik van het platform van Cross Avenue dat via uw overeenkomst wordt gemaakt. Cross Avenue adviseert u deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u heeft.

 

Mocht u vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of zou u over andere zaken contact op willen nemen met Cross Avenue, dan kunt u contact met ons opnemen via [e-mailadres].

 

Artikel 1 Definities

Account: de persoonlijke sectie die door de Leerling wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het Platform en waarmee hij gebruik kan maken van het Platform.

Coach: de natuurlijke persoon die een Code van de Klant heeft ontvangen en daarmee een Account kan aanmaken voor het gebruik van het Platform als coach.

Code: de code die u tegen betaling ontvangt van Cross Avenue en waarmee een Leerling en/of Coach toegang krijgt tot het Platform om een Account aan te maken.

Content: alle informatie die door Cross Avenue zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, het studiemateriaal, eventuele video’s, teksten en de lay-out en look-and-feel van het Platform.

Dienst: de dienst die Cross Avenue aan de Klant verleent op basis van de tussen Cross Avenue en de Klant gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het Platform.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Cross Avenue.

Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden van Cross Avenue, waarmee Leerlingen en Coaches akkoord moeten gaan voordat zij gebruik kunnen maken van het Platform.

Inloggegevens de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant om toegang te krijgen tot de Dienst.

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties.

Leerling: de natuurlijke persoon die een Code van de Klant heeft ontvangen en daarmee een Account kan aanmaken voor het gebruik van het Platform als leerling.

Cross Avenue: Cross Avenue, gevestigd en kantoorhoudende te (3072 ZV) Rotterdam aan de Veerlaan 20, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32072633.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten met Cross Avenue en gebruik maakt van de Dienst, in deze Algemene Voorwaarden ook aangeduid als “u” of “uw”.

Overeenkomst: de overeenkomst die de Klant met Cross Avenue sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst, waarbij uit verschillende abonnementsvormen kan worden gekozen.

Platform: het platform dat via de website www.spellingtoetsen.nl en onderliggende pagina‘s bereikbaar is waarmee Leerlingen kunnen oefenen met lesstof en Coaches inzicht krijgen in de voortgang van de Leerlingen;

Privacy Statement: het privacy statement van Cross Avenue, hier te raadplegen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw Overeenkomst met Cross Avenue, elk gebruik dat u of een Leerling van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen u en Cross Avenue.

  2. Cross Avenue is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn of worden via een e-mailbericht onder uw aandacht gebracht. Indien u het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is het u en de Leerlingen en Coaches niet langer toegestaan om het Platform te gebruiken en dient u de Overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 3 De Dienst en het gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat eruit dat u Codes ontvangt waarmee de Leerlingen en Coaches toegang verkrijgen tot het Platform. Op het Platform kan de Leerling oefenen met de daarop beschikbaar gestelde Content en de Coach inzicht krijgt in de vorderingen van de Leerlingen via de daarop beschikbaar gestelde overzichten en rapportages.

 2. De Accounts van Leerlingen en Coaches die op basis van aan u verstrekte Codes zijn aangemaakt, zijn gekoppeld aan uw Overeenkomst. U staat ervoor in dat die Leerlingen en Coaches te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden. U bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat door de Leerlingen en Coaches van het Platform wordt gemaakt. U vrijwaart Cross Avenue voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van het Platform door u, de Leerlingen en Coaches op enigerlei wijze onrechtmatig is.

 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de activiteiten in het kader van Cross Avenue, waaronder mede het gebruik van de Dienst en het Platform door u, de Leerlingen of de Coaches, niet:

  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

  2. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Dienst en/of de computersystemen van Cross Avenue te omzeilen;

  3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door het Platform geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;

  4. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

  5. bestaan uit het gebruiken van het Platform of de Dienst voor andere doeleinden dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden en op het Platform;

  6. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Cross Avenue;

  7. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;

  8. naar de mening van Cross Avenue in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak zijn;

  9. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;

  10. inbreuk maken op de rechten van Cross Avenue en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;

  11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of

  12. de belangen en goede naam van Cross Avenue kunnen schaden.

 

Artikel 3 Toegang tot het Platform en beschikbaarheid

  1. Tenzij anders overeengekomen dient u zich, om gebruik te kunnen maken van de Dienst, te registreren op de manier zoals beschreven op het Platform. Tijdens de registratie moet u Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienst.

  2. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. Het is niet toegestaan uw Inloggegevens aan derden te verstrekken. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient u Cross Avenue daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

  3. U staat er jegens Cross Avenue voor in dat de informatie die u bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt compleet en juist is. U bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van zowel uzelf als de Leerlingen en Coaches alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.

  4. De gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt alsmede de gegevens die de Leerlingen en Coaches verstrekken tijdens het gebruik van het Platform zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement dat u hier kunt raadplegen.

  5. Wanneer u Codes hebt aangeschaft, kunt u deze aan Leerlingen en Coaches verstrekken. De Leerlingen en Coaches kunnen met behulp van deze Code een Account aanmaken.

  6. Om gebruik te kunnen maken van het Platform, moeten de Leerlingen en Coaches een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Leerlingen en Coaches krijgen alleen toegang tot het Platform wanneer zij bij het aanmaken van de Account akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

  7. Cross Avenue is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Dienst, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

  8. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Cross Avenue ten dienste staan, is Cross Avenue te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten of die van de Leerlingen en Coaches in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

  1. u handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

  2. Leerlingen of Coaches handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;

  3. Cross Avenue van mening is dat handelingen van u, Leerlingen of Coaches schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Cross Avenue of anderen kunnen toebrengen.

Cross Avenue zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

  1. Cross Avenue garandeert niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Cross Avenue is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of het Platform.

 

Artikel 4 Betaling

 1. De prijs voor de Dienst is afhankelijk van de abonnementsduur en het aantal Codes dat u afneemt. Tenzij anders overeengekomen, zijn de abonnementsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op het Platform.

 2. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 3. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of u gebruik hebt gemaakt van de Dienst en ongeacht of de Leerlingen en Coaches gebruik hebben gemaakt van hun Code, of het Platform.

 4. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op het Platform. Cross Avenue behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt u binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

 5. Indien na het verstrijken van deze termijn door Cross Avenue nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ben u direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim ben u over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

 6. Indien u na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Cross Avenue de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Cross Avenue gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van u. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 25,-.

 7. In geval van niet-tijdige betaling is Cross Avenue gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de Dienst en de toegang van de Leerlingen en Coaches tot het Platform op te schorten of te beperken tot het moment waarop u aan al uw (betalings)verplichtingen hebt voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen.

 8. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten uw betalingsverplichtingen niet op.

 

Artikel 5 IE-rechten

 1. De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content, berusten bij Cross Avenue en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Cross Avenue aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld. Binnen de voorwaarden die daarvoor op het Platform worden gesteld kunt u dit recht sublicentieren aan een beperkt aantal Leerlingen en Coaches.

 3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 4. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Cross Avenue zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

 

Artikel 6 Garanties

 1. U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Cross Avenue geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Cross Avenue is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Platform.

 2. In het bijzonder garandeert Cross Avenue niet dat het gebruik van het Platform door de Leerlingen en Coaches bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in studieresultaten. De kwalificaties die het Platform geeft aan de voortgang van de Leerlingen zijn slechts gebaseerd op de door de Leerlingen beantwoorde vragen binnen het Platform. U kunt geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapportages, statistische overzichten of andere informatie die door middel van het Platform wordt verkregen.

 3. U erkent en aanvaardt dat Cross Avenue alleen een Platform biedt waarmee de Leerlingen kunnen oefenen met lesstof ten aanzien van de vakken die op dat moment via het Platform worden aangeboden. Cross Avenue is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van het Platform hebt verkregen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

  1. Cross Avenue aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of nadeel ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel bepaald.

  2. Indien Cross Avenue aansprakelijk is jegens u voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan Cross Avenue betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Cross Avenue is voortgevloeid met een maximaal uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 5.000,-.

  3. Cross Avenue is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

  4. Cross Avenue is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform door derden, waaronder de Leerlingen en de Coaches.

  5. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Cross Avenue zelf en/of haar leidinggevenden.

  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cross Avenue meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Cross Avenue vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. Cross Avenue is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Cross Avenue redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, rellen, embargo’s, tekortkomingen van haar toeleveranciers, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongelukken, stakingen, bezettingen, of tekorten aan transport, faciliteiten, benzine, energie, arbeidskracht of materialen.

 2. In het geval van een dergelijke vertraging kan Cross Avenue worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

 

Artikel 9 Beëindiging

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum, of - indien die datum niet expliciet is vastgelegd - op het moment dat Cross Avenue u de Codes verschaft. Voor het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, zal Cross Avenue contact met u opnemen in verband met het mogelijk opnieuw aangaan van een Overeenkomst.

 2. De Overeenkomst kunt u tussentijds niet opzeggen en Cross Avenue is niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen indien u het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of de Leerlingen of Coaches hun Accounts verwijderen.

 3. Cross Avenue wijst u er op dat u geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Cross Avenue namelijk direct met uw instemming uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

 4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Cross Avenue reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Cross Avenue vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Cross Avenue ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot het Platform voor de Leerlingen en de Coaches direct ontzegd. Cross Avenue verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk de Accounts van de Leerlingen en Coaches. Cross Avenue is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

 

Artikel 10 Varia

 1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Cross Avenue zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

 2. Cross Avenue mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen.

 3. Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 4. Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.