Privacy Statement

Privacy Statement

 

Spellingtoetsen.nl en uw privacy, een zaak van zorgvuldigheid!

Er komen steeds meer mogelijkheden om te communiceren met de mensen in uw omgeving naast de ‘gewone’ telefoon, zoals bijvoorbeeld e-mail, instant-messaging of Voice over IP. Wij vinden het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat communicatie in deze nieuwe wereld voor u eenvoudig en betrouwbaar blijft. Dit geldt ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn namelijk de basis van onze dienstverlening aan u: als u gebruik maakt van onze website, maar ook als wij u onze laatste nieuwsbrief sturen, verwerken wij uw gegevens.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Wij hebben de doelen waarvoor wij uw gegevens verwerken gebundeld in één document, het onderhavige “privacy statement” van Spellingtoetsen.nl.

Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit statement worden aangepast.

Voor welke doeleinden gebruikt Spellingtoetsen.nl uw gegevens?

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Hierna vindt u informatie over de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken. Ook vindt u informatie over wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer, afgenomen diensten, uw gebruik van onze diensten, en factuurgegevens op hoofdlijnen) voor de volgende doeleinden:

Het technisch mogelijk maken van onze diensten.

Voor het accepteren van uw aanvraag voor een abonnement op een dienst van ons.

Het beheer van onze relatie met u, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.

Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota en incasso.

Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging van onze website en producten en diensten, het tegengaan van misbruik van onze producten en diensten en de verbetering van dienstverlening.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verstrekking van uw gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

Het aan u verzenden van elektronische berichten met bijvoorbeeld een nieuwsbrief en met aanbiedingen voor en informatie over onze producten en diensten van Spellingtoetsen.nl (zoals bijvoorbeeld SMS, e-mail en IM boodschappen). 

Hoe lang bewaart Spellingtoetsen.nl uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. In het geval van de wettelijke verplichte opslag van persoonsgegevens bewaren wij uw gegevens maximaal voor de wettelijk verplicht gestelde periode.

Beveiliging van uw gegevens

Wij dragen zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wat betekent het voor u als klant?

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Uw verzoek kunt u indienen bij brief, voorzien van uw naam, adres, (vaste en / of mobiele) telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Spellingtoetsen.nl kan u maximaal Eur 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Recht van verzet tegen gebruik van uw gegevens

Als klant heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens.

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijv. bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

Contactgegevens bij privacy vragen

 

Info@spellingtoetsen.nl

Postadres

Cross Avenue / XProductions b.v.

Postbus 4276

3006 AG Rotterdam

 

 

Recht op inzage

Cross Avenue / XProductions b.v.

Postbus 4276

3006 AG Rotterdam

 

 

Recht op correctie

Cross Avenue / XProductions b.v.

Postbus 4276

3006 AG Rotterdam

 

 

Recht van verzet/gebruik gegevens DM doeleinden

[1] De rechtspersoon achter Spellingtoetsen.nl is Cross Avenue / XProductions b.v ( kvk nr. 32072633 )

[2] Het gaat hier om de door u aan Spellingtoetsen.nl verstrekte gegevens. Deze gegevens kunnen ook uw privé e-mail adres of telefoonnummer zijn.